Euni Partners
 

Нашите проекти

EPIC-UP

 

EPIC-UP е инициатива, финансирана от програмата AMIF на Европейския съюз (ЕС) и координирана от ALDA. Тя обединява 12 партньорски организации и 13 асоциирани партньори от 8 различни държави от ЕС. Проектът ще се възползва от съществуващите знания и ноу-хау на консорциума, работещ в областта на интеграцията и приобщаването на мигрантите, за да разработи усъвършенстван модел на многостранно сътрудничество за разработване, изпитване и прилагане на местни стратегии за интеграция.

Общата цел на EPIC-UP е да се създаде методология за местна интеграция на мигранти и бежанци, която да подобри сътрудничеството между заинтересованите страни, като например организациите на мигранти, публичните органи и организациите на гражданското общество, така че стратегиите за интеграция да бъдат ориентирани към потребителите и по този начин да бъдат по-ефективни.  

 

Прочети повече

EUTH: УКРЕПВАНЕ НА МЛАДЕЖТА И ДЕМОКРАЦИЯТА В ЕВРОПА

Една от основните цели на този проект е да се изгради капацитет на организациите за младежка работа, за да се активират повече млади хора. Тази цел следва младежкия приоритет „повишаване на качеството, иновациите и признаването на младежката работа“. Това ще стане чрез обединяване на разнообразна мрежа от европейски партньорски организации и създаване на общ инструмент – електронен инструментариум с уникални, лесни и иновативни методи за това как да ангажираме младежите по забавен и ефективен начин. Чрез сътрудничество тези организации ще споделят своите уникални перспективи и подходи към работата с млади хора, като същевременно разработват нови инструменти и методологии.

Използвайки своите споделени и различни подходи за ангажиране на младежта на теми като активно гражданство и участие, тези организации ще се занимават с общи европейски проблеми като неактивност на младите хора, проблеми с демократичното доверие и популизъм чрез иновативни решения и нестандартно мислене, което води до по- динамична и професионална среда за тяхната работа.

Прочети повече

INEQUALITIES MATTER

 

Съзнанието и знанията за околната среда/промяната на климата се увеличиха невероятно през последното десетилетие, превръщайки се в един от най-обсъжданите въпроси, в същото време екологичните предизвикателства, пред които е изправено съвременното общество, като борбата с изменението на климата, замърсяването, загубата на биоразнообразие, сред много други заплахи, стават все по-сложни и активното участие изисква високи компетенции. Проектът INEQUALITIES MATTER има за цел да направи екологичното гражданство по-приобщаващо, като даде глас на онези граждани (мигранти, етнически малцинства, уязвими младежи и възрастни хора), които обикновено са изключени от обществения дебат и не се вземат предвид при вземането на решения относно действията за защита на нашата планета и климата.

Прочети повече

 

Европейски алианс за подкрепа на доброволци - поуки от кризата с Covid-19 – ERAS II

Проектът ERAS II е продължение на партньорството, установено през 2021 г. с проекта ERAS – Европейски алианс за подкрепа на доброволци. Той разглежда въздействието на Covid-19 върху доброволчеството, подкрепата за доброволчеството от страна на местните власти за по-добра реакция при кризи и подобряването на условията за развитие на доброволчеството в страните партньори и в цяла Европа. С този проект консорциумът има за цел да обмисли въздействието на пандемията Covid-19 върху живота на общността и върху формите на гражданско участие по време на кризата. За да наблюдаваме това, ние ще се фокусираме върху активното гражданство и гражданското участие чрез акта на доброволчеството.

Прочети повече

Become who YOU arе

 

Проектът BeYOU има за цел да структурира образователна, професионална и социална ориентация за млади хора (между 16 и 25 години) чрез коучинг курс, способен да им предостави инструментите да се съсредоточат върху себе си и своето лично и професионално бъдеще. Проектът има за цел да създаде сплотена междусекторна общност от млади хора, осъзнаващи своя потенциал и организации, способни да ги насочват и подкрепят по пътя на фокусирането върху себе си и бъдещето си.

Прочети повече

 

R(AE)L INCLUSION

Фокусът на проекта R(AE)L INCLUSION е върху възрастни с обучителни и поведенчески затруднения и увреждания и преподаватели на възрастни, работещи в различни програми за обучение на възрастни. Проектът има за цел да обучи обучителите на възрастни да се доближават и отговарят на нуждите на възрастните обучаеми чрез различни методи и стратегии на преподаване, за да ги подкрепят и да им предоставят по-широка възможност за учене, образование, заетост и социално взаимодействие. Вместо да разработват и прилагат нови програми, предназначени специално за хора с увреждания, преподавателите ще бъдат подготвени да работят с целевата група в редовни часове заедно с други възрастни обучаеми. По този начин ще се постигне приобщаване, а класната стая ще бъде пространство за социализация и взаимодействие между разнообразна група възрастни.

Прочети повече

 Listen, Analyse, Act

Проектът "Listen, Analyse, Act" („Слушай, анализирай, действай“) има за цел да насърчи обмена на добри практики и знания за по-голямо участие на професионалисти и всички, които са част от образователната сфера на деца и юноши с увреждания или специални образователни потребности (напр. семейства, болногледачи, възпитатели ), за да посрещнат техните потребности от развитие и да участват активно в дефинирането на техните образователни проекти. Основната му цел е да разработи курс за обучение, насочен към младежки работници, социални педагози и професионалисти, работещи в социално-образователния сектор с деца и юноши с увреждания или специални образователни потребности.
Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз

Прочети повече

  

Special Learning Disability - SLD(Специални обучителни затруднения)

Edit“Special Learning Disability”

Според Стратегиите за научни изследвания и иновации на Европейската комисия е от голямо значение Европа да се превърне в дигитален образователен център от световна класа чрез използване на дигитални и съвместни технологии и модернизиране на образователната система с нови методи и техники. Special Learning Disability - SLD(Специални обучителни затруднения) проект, финансиран от програма Еразъм плюс на Европейския съюз, Ключово действие 2, има за цел да подкрепи и развие дигиталните умения на ученици със специални обучителни затруднения.

Прочети повече

 


 

IN NEET

Проектът е фокусиран върху феномена NEET(Not in Education, Employment, or Training - Неучастващи в областта на образованието, заетостта или обучението) във всяка страна партньор. Основните цели на проекта са да се изградят канали и социални пространства, за да се интегрират отново NEETs в обществото, особено тези, които са дългосрочно безработни. Проектът предвижда създаването и реализирането на няколко дейности като творчески лаборатории, дебати, кръгли маси, проследяване на работата, библиотеки и др. Всяка дейност ще има за цел насърчаване на активното гражданство сред младите хора/NEETs, както и повишаване на техните граждански и демократични компетенции. 

Прочети повече

 


 

Европейски алианс за подкрепа на доброволци – ERAS


Основната цел на проекта ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ЗА ПОДКРЕПА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ – ERAS е дългосрочно партньорство на тринадесет града от тринадесет различни държави с обща цел да подобри условията за развитие на доброволчеството в страните партньори и в цяла Европа. За да се постигне това, партньорите ще споделят информация, практики, знания и опит.

Консорциумът има за цел да представи как доброволческите програми могат да бъдат чудесна входна точка към активно европейско гражданство за групи хора, които са по-малко активни или дори изключени от обществото. И като показват, че доброволческите програми осигуряват страхотни резултати и много ясно изразяват въздействието на активното гражданство, насърчават европейските хора да работят и живеят според доброволческите ценности. Освен това проектът ще покаже как устойчивите и добре поддържани доброволчески програми могат да се справят положително със социални и икономически проблеми.

Прочети повече 

 


 

SMELT

Проектът SMELT: Skilling Marginalized people to Top Labour Market(Умения на маргинализираните хора до най-добрия пазар на труда) има за цел да се изправи пред парадокса на бизнес секторите, изпитващи недостиг на работна сила и големия брой безработни уязвими хора, като подкрепя маргинализираните хора в придобиването и развитието на ключови компетентности, стратегически за пазара на труда.

Маргинализацията често се дължи на липса на подходящо образование и/или специфични технически умения, което допринася за откъсването на тези хора от пазара на труда и, като следствие, изостря тяхната социална изолация и маргинализация, което от своя страна допълнително възпрепятства достъпа им до пазара на труда. Този порочен кръг увековечава неравенството, маргинализацията, бедността и изолацията.

Прочети повече

  

The Third Reading Age (Третата четяща възраст)

Проектът “The Third Reading Age”( „Третата четяща възраст”) планира да повиши качеството на взаимодействие на целевите групи с по-възрастни учащи/потребители, в следствие да повишени дидактически, комуникационни и мотивационни компетенции, по-добро сътрудничество и комуникация чрез ИКТ(Информационни и комуникационни технологии) инструменти и по-добро познаване на дигиталните инструменти за четене. Желаният резултат е да се помогне на хората, работещи в библиотеки, да придобият нови умения и компетенции, които могат да им помогнат да напреднат отвъд традиционния си подход и култура на образование и четене.

Благодарение на онлайн портала, който ще бъде разработен в рамките на проекта, възрастните обучаващи се също ще подобрят достъпа и използването на онлайн колекции от дигитални обучителни материали.

Прочети повече

 


 

REscEU – What would life be without EU?(Какъв би бил животът без ЕС)

Идеята за проекта REscEU възникна с ясна цел - да даде възможност на младите европейци да научат повече за ролята на Европейския съюз в ежедневието им както чрез традиционни методи на обучение, така и чрез участия в т.нар. “escape rooms” (“стаи на загадките”).

С тази първоначална идея партньорите кандидатстваха и спечелиха финансиране от програмата „Европа за гражданите“, и така направиха възможно осъществяването на “escape rooms”.

Всички 11 организации - партньори работят за реализирането на най-добрите “escape rooms” преживявания в европейския контекст. Правим анализ на най-важните предимства на Европейския съюз, които да включим в нашите “escape rooms” под формата на забавни и интересни дейности.

                              Прочети повече

 


 


Marielle – Never Stop Rising

Основна цел на проекта е да допринесе за засилване равенството между половете и предотвратяване на насилието върху жени в риск от маргинализиране. По-специфичните му цели са:

  •  да надгради знанията и уменията на обучителите и социалните работници, подпомагащи жени в риск от маргинализация, жертви на насилие и полова дискриминация чрез обмен на добри практики;

  •  да подкрепи жени в риск и жертви на насилие чрез повишаване на тяхната осведоменост и развиването на житейски умения за независим живот;

  •  да стимулира нарастването на действия на организациите за справяне и предотвратяване на дискриминацията и насилието над жени чрез създаване на европейска мрежа, която да действа на местно и международно ниво.

Прочети повече

 


Dance Against Bullying (Танцувай срещу тормоза)

Основната цел на проекта е да се справи с тормоза сред младите хора, използвайки като средство съвременния танц. Идеята на проекта е да се използват вече съществуващи добри практики, но чрез нов подход, базиран на танцови семинари с участието на младежки работници и млади хора, обединени в борбата срещу тормоза. Други цели на проекта са: – да се надградят уменията и знанията на младежките работници, да се насърчи използването на танца като инструмент за справяне с тормоза, да се популяризират ценностите на приобщаване, недискриминация и справедливост, да се предоставят методи за неформално обучение, да се засили международното сътрудничество в борбата срещу тормоза.

Прочети повече


CONNECTEDLEARNING@YW

Целта на проекта е да се създаде онлайн инструмент под формата на интерактивен и динамичен портал и мобилно приложение, които ще очертаят възможностите за формално, неформално и информално обучение на млади хора. Градските и регионалните маршрути за обучение ще бъдат представени чрез интерактивна карта, с цел да бъдат по-лесно достъпни и откриваеми за младежите.

Прочети повече


RAYSE

Проектът цели да насърчи младите хора да бъдат по-активни граждани, като набляга върху тяхното социалното приобщаване и допринася за развитието на демокрацията. Въз основа на днешните проблеми, касаещи европейската интеграция, всички организации, включени в проекта, фокусират дейността си върху второто поколение европейски граждани. За да се даде повече гласност на обучителните дейности за стимулиране на активно гражданство у младежите второ поколение, ще бъде използван методът на разказване на истории. Проектът RAYSE цели да помогне на младите хора от второ поколение с мигрантски произход да разкажат историите си, да се справят с препятствията и да се изправят пред предизвикателствата, с които се сблъскват в своята страна.

Прочети повече


AAC@school for social inclusion

 

Проектът AAC подпомага приобщаването на обучаеми в неравностойно положение в образователния процес чрез специфична методология, която все още не е добре разпространена на европейско и национално ниво в училищния контекст, а именно “разширителна и алтернативна комуникация” (AAC).
С термина “разширителна и алтернативна комуникация” се обозначават методите за допълване или заменяне на говорната и писмената реч на хора с увреждания. Той включва спектър от инструменти: от по-опростени системи като картинки, жестове и посочване до по-сложни техники, включващи мощни компютърни технологии.

Прочети повече


Act Social

Общата цел на проекта Act Social е да определи общественото въздействие на социалните предприятия по отношение на трудовата интеграцията в трансграничната зона и да разработи структури и инструменти за подпомагане, които да подобрят капацитета на социалните предприятия в това отношение. Ще се разработят структури за подпомагане на социалното иновационно предприемачество чрез помощни бюра под формата обслужване на "едно гише”. Тези структури, заедно с предоставените инструменти, ще бъдат проектирани и разработени едновременно в Гърция и в България и ще осъществяват трансгранична мрежа за сътрудничество и обмен.

Прочети повече


C.l.a.s.s.room

Оборудване на училищния персонал и родителите с умения за по-добро интегриране на учениците със зрителни увреждания в класната стая.

Проектът C.l.a.s.s.room е финансиран от програмата Еразъм+, KД2 – Стратегическо партньорство в сферата на училищното образование. Проектът цели да запознае училищния персонал (учители и ресурсни преподаватели) от началните и средните училища с предизвикателствата и нуждите на учениците с увредено зрение, както и да ги запознае със съвременното оборудване (различни дигитални инструменти), което може да се използва от такива ученици, за да напредват наравно със съучениците си.

Прочети повече


UPSKILLEAD

Проектът“UPSKILLEAD: Upskilling Adult Educators for Digital Lead” е финансиран от програмата Еразъм+, KД2: Стратегическо партньорство в областта на образованието за възрастни. Проектът има за цел да осигури на преподаватели / обучители на възрастни хора цялостни програми за професионално развитие, помагащи им да надградят и усъвършенстват дигиталните си умения. Те ще им бъдат предоставени под формата на вътрешно обучение и онлайн инструмент, които ще бъдат пилотно тествани. По време на ИКТ обученията напредъка на участниците ще бъде внимателно наблюдаван, а накрая ще бъде използвана системата Отворени значки (Open Bagdes) за потвърждаване на техния прогрес.

Прочети повече


Using ICT in Music Education

Using ICT in Music Education е проект, финансиран от програмата Еразъм+, KД2: Стратегическо партньорство в областта на образованието за възрастни. Той ще наблегне върху съзнателното използване на интерактивни технологии и културното наследство в музикалното образование в Европа.
Проектът ще даде възможност на партньорите да обменят опит в областта на обученията чрез изкуства, насочени към възрастни (включително и лица с тежки увреждания), където ще могат и да съпоставят различни музикални и културни подходи.

Прочети повече


SENIORS GO DIGITAL

 

Проектът SENIORS GO DIGITAL предлага висококачествени възможности за обучение през целия живот на възрастни хора в неравностойно положение (нискоквалифицирани, пенсионери, безработни, маргинализирани, бежанци, търсещи убежище, с ограничени възможности и т.н.), за придобиване, затвърждаване или повишаване на техните дигитални умения, с цел да бъдат по-активни и социално ангажирани в дигиталния свят, граждани. По този начин ще се осигури системен метод за активно стареене, социално приобщаване, електронен достъп, електронно участие и личностно развитие. Така възрастните граждани ще бъдат по-подготвени в борбата си със социалното изключване, неравенството в уменията и изолацията, като същевременно ще комуникират и преодоляват препятствия в цяла Европа чрез инициативата SENIORS GO DIGITAL.

Прочети повече


Solidarity for Heritage

 

В рамките на проекта ще се създаде мрежа от пет малки европейски градове, чиято цел е да повишат осведомеността за важността от опазването на културното наследство и да предоставят инструменти и механизми за насърчаване и улесняване на гражданското участие чрез солидарност и доброволчески дейности.

Прочети повече


GoDIGITAL

Проектът GODIGITAL има за цел да проектира, разработи, тества и оцени цялостен наръчник, който да помогне на началните училища в разработването на план за дигитално развитие, с цел надграждане дигиталните умения на учителите и като следствие от това - дигиталната грамотност на учениците.

Участвайки в проекта, учителите ще подобрят и затвърдят дигиталните си умения, ще се запознаят със съвременните тенденции в дигиталната ера и ще подобрят качеството на преподаване, учене и оценяване, като по този начин ще постигнат по-добри резултати в обучението.

Прочети повече


HE-ART

Основните цели на проекта са:
- Да насърчи изграждането на ценности като солидарност, равенство, приемане на различия, толерантност, състрадание, приятелство, сътрудничество, които да бъдат популяризирани чрез различни форми на култура и художествено изразяване.
- Да помогне за премахването на стереотипите, свързани с имигранти.
– Да провежда дискусии относно бъдещето на ЕС.
– Да насърчи активното гражданско участие на ниво ЕС.
– Да се ​​създаде така наречената културна “сърдечна точка” във всяка община на участващите страни-партньори

Прочети повече


AgriGo4Cities

 

Градско земеделие за променящи се градове: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване

Проектът AgriGo4Cities се стреми да въведе концепцията за ефективно градско и извънградско земеделие като иновативен и мощен метод за подобряване на обществения институционален капацитет с цел справяне със социално-икономическото изключване на уязвими / маргинализирани групи и за стимулиране на устойчивото градско развитие в Дунавския регион. В рамките на проекта ще се разработи иновативна методология за активно планиране и участие в процесите на вземане на решения.

Прочети повече


Summer e-CHALLENGE


Проектът “Summer e-CHALLENGE: Acquiring Soft & Digital Skills Through Non-formal Free-time Practices” цели да даде възможност на младите хора да оползотворят свободното си време през лятото, като се занимават с дейности, свързани с трупане, разпознаване и валидиране на основни меки умения (най-вече дигитални и предприемачески), които младежите имат възможност да придобият чрез неформално обучение.

Прочети повече


Volunteering 4 Social Empowerment

Проектът “Volunteering 4 Social Empowerment” има за цел да даде възможност на младите хора да надградят своите умения и компетенции, свързани с активно гражданство, отговорност и инициативност; да подобрят медийната си грамотност и критично мислене; да придобият дигитални и организационни умения; да увеличат възможностите си за кариерно развитие, да им се даде шанс да придобият международен опит, да изградят в себе си чувство на толерантност и солидарност и да обогатят начина, по който гледат на света.

Прочети повече


Lifelong Dancing

 

Проектът “Lifelong Dancing – Learning pathways about dance for Adult Educators” се финансира от Програмата Еразъм+, KД2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Проектът е насочен към развитие и надграждане на уменията на обучителите, свързани с танци и движения с тялото.
Идеята е да се повиши нивото на качество в педагогическите методи и да се създадат повече такива, които да се прилагат върху хора със специални нужди. Проектът цели да повиши използването на неформалното образование в обученията за възрастни, като по този начин докаже, че резултатите, които много обучители и преподаватели постигат при работа с младежи, могат да бъдат постигнати и в обученията за възрастни. Консорциумът на проекта вярва, че неформалното образование (в случая дейности, свързани с танци) ще допринесе за развитие на уменията на обучителите и на дейностите, свързани с индивидуални нужди. Също така, ще се постигнат огромни резултати в сферата на социалното приобщаване.

Прочети повече


CoolTúr JAM

CoolTúr JAM II

DEVELOPMENT OF EMPLOYEES SKILLS IN THE FIELD OF TOURISM INNOVATION

DICSE: Digital Cities for a ‘Smart’ Europe

Le chemin des légendes de la Belgique à la Bulgarie

Let’s Reunite Together

Open your land

Séminaire de contact SVE Court terme en Lorraine

bg_BG