Euni Partners
 

INEQUALITIES MATTER

Съзнанието и знанията за околната среда/промяната на климата се увеличиха невероятно през последното десетилетие, превръщайки се в един от най-обсъжданите въпроси, в същото време екологичните предизвикателства, пред които е изправено съвременното общество, като борбата с изменението на климата, замърсяването, загубата на биоразнообразие, сред много други заплахи, стават все по-сложни и активното участие изисква високи компетенции. Проектът INEQUALITIES MATTER има за цел да направи екологичното гражданство по-приобщаващо, като даде глас на онези граждани (мигранти, етнически малцинства, уязвими младежи и възрастни хора), които обикновено са изключени от обществения дебат и не се вземат предвид при вземането на решения относно действията за защита на нашата планета и климата.

Специфичните цели на проекта са:

  • Включване на уязвимите категории в дискусията за околната среда и климата
  • Изясняване на екологичните предизвикателства и овластяване на гражданите по темите за климата, придружавайки ги да станат екологични граждани
  • Повишаване на осведомеността на гражданите относно методологиите за участие и стимулиране да изразят гласа си и да участват активно в процеса на вземане на решения, особено когато се занимават с екологични теми
  • Укрепване на включването и сътрудничеството на всички граждани

Проектът се очаква да постигне тези цели чрез:

  • стимулиране на обучение на партньори и обмен на добри практики между партньорите за укрепване на техните компетенции в областта на околната среда и знанията им относно инструментите за участие, с акцент върху техниките за насърчаване на участието на маргинализирани групи
  • действайки като мултипликатори и прехвърляйки знания и компетенции на целеви групи с цел създаване на работна група за съвместно проектиране на инструменти за участие/пилотни действия
  • разработване и тестване на пилотни действия, насочени към въвеждане на нови, по-приобщаващи механизми, при които маргинализираните категории могат да намерят своето място да бъдат проактивни и протагонисти на решения и действия.

Координатор на проекта: ALDA – ASSOCIATION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE LOCALE – Франция

Консорциум: ADELANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Италия, MUNICIPIO DE LOUSADA – Португалия, СДРУЖЕНИЕ ЮНИ ПАРТНЕРС – България, THE HUB NICOSIA LTD – Кипър, MITTETULUNDUSUHING PEIPSI KOOSTOO KESKUS – Естония, STADT OBERHAUSEN – Германия

Проектът е съфинансиран от програма CERV на Европейския съюз.

bg_BG