Euni Partners
 

AgriGo4Cities

Градско земеделие за променящи се градове: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване

В последно време основните нужди и предизвикателства на системите за управление в Дунавския регион се свързват с намаляването на обществения институционален капацитет за активно участие в процесите на вземане на решения. Липсата на нужните механизми за участие е причина за ниската мотивация и ангажираност на хората спрямо управленските и административни процеси. Това се дължи на-вече на чувството им на изолираност от политическия, социалния и икономическия дневен ред и недостатъчните им компетенции, за да действат като еквивалентен аналог и ефективен двигател за „промяна“. По този начин различията между гражданите и публичните власти във всички сфери се задълбочават и се стига до засилено недоверие и липса на гражданско участие, особено сред най-непривилегированите общности, които се намират и в риск от социално изключване (бедни, безработни, бездомни, ромски общности, възрастни хора, жени и младежи). Нарастващите социални и икономически неравенства се отразяват и върху ниското качество на живот в градовете. За да преодолее тези предизвикателства, проектът AgriGo4Cities се стреми да въведе концепцията за ефективно градско и извънградско земеделие като иновативен и мощен метод за подобряване на обществения институционален капацитет с цел справяне със социално-икономическото изключване на уязвими / маргинализирани групи и за стимулиране на устойчивото градско развитие в Дунавския регион. В рамките на проекта ще се разработи иновативна методология за активно планиране и участие в процесите на вземане на решения. Методологията ще повиши възможността на публичните администратори да включват съответните заинтересовани страни и гражданското общество в управлението и да се стимулира по-активното им участието в обществения живот. Засиленото сътрудничество ще задълбочи взаимното доверие и ще допринесе за социално-икономическото приобщаване на уязвими / маргинализирани групи. Намаляването на социалните и икономическите неравенства ще доведе до по-устойчиво развитие на по-изостаналите градски и извънградски зони. Амбицията на проекта AgriGo4Cities е да стане водеща практика на един добре управляван Дунавски регион чрез прилагането на транснационален многоетапен подход.

Проектът е разработен от Изследователския център на Словенската академия на науките и изкуствата.


 

bg_BG