Euni Partners
 

EUTH: УКРЕПВАНЕ НА МЛАДЕЖТА И ДЕМОКРАЦИЯТА В ЕВРОПА

Една от основните цели на този проект е да се изгради капацитет на организациите за младежка работа, за да се активират повече млади хора. Тази цел следва младежкия приоритет „повишаване на качеството, иновациите и признаването на младежката работа“. Това ще стане чрез обединяване на разнообразна мрежа от европейски партньорски организации и създаване на общ инструмент – електронен инструментариум с уникални, лесни и иновативни методи за това как да ангажираме младежите по забавен и ефективен начин. Чрез сътрудничество тези организации ще споделят своите уникални перспективи и подходи към работата с млади хора, като същевременно разработват нови инструменти и методологии.

Използвайки своите споделени и различни подходи за ангажиране на младежта на теми като активно гражданство и участие, тези организации ще се занимават с общи европейски проблеми като неактивност на младите хора, проблеми с демократичното доверие и популизъм чрез иновативни решения и нестандартно мислене, което води до по- динамична и професионална среда за тяхната работа.

По-конкретно, този проект има за цел да повиши капацитета на организациите за младежка работа да достигнат до политически неангажирани или демотивирани млади хора и да ги свържат с техните връстници, които са активни. Докато се занимава с този проблем, той насърчава друг приоритет – „общи ценности, гражданска ангажираност и участие“, особено сред младите хора.

Младите хора са бъдещите лидери на Европа. В същото време европейските и политически дискурси често са много академични и далеч от реалностите, в които младите хора живеят. Проектът ги овластява чрез използване на практически инструменти и методи и им дава глас в демократичния процес. Те ще получат нови методи и инструменти за активно ангажиране и ще имат шанса да ги приложат в ситуации от реалния живот, като взаимодействие с местни политици и представяне на препоръки за това как да включат младите хора в процесите на вземане на решения пред политиците на европейско ниво.

Не на последно място, проектът се занимава с друг приоритет – „включване и разнообразие във всички области на образованието, обучението, младежта и спорта“. Проектът се фокусира върху подкрепата на гражданското участие, независимо от образованието или социално-икономическия произход, което е основна европейска ценност. Важно е не само да ангажираме тези млади хора, които нямат възможности, но и да ги свържем с различни групи от техните връстници. Откривайки диалог между млади хора от различен социален, икономически, културен и географски произход, младежи в неравностойно положение и младежи, които могат да използват всички средства на глобализирания свят и да учат в чужбина, проектът има за цел да изгради мостове между различните групи в обществото и да предотврати радикализация и липса на емпатия по-късно в живота.

Приобщаването също е част от консорциума. Това проектно предложение е приобщаващо, тъй като е насочено към младежки организации с различна големина, с различни целеви групи и на различни места, а не само от столиците на всяка държава.

Консорциум:

Водещ партньор: AGORA CE OPS – Прага, Чехия

Асоциирани партньори:

  • DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNE GA DELA NOVO MESTO – Ново Место, Словения
  • Сдръжение Юни Партнерс - Благоевград, България
  • CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIMENTO EUROPEO – Рим, Италия
  • EVROPAIKI KOINONIA POLITIKI EKFRASI THESMOI – Атина, Гърция

Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз

bg_BG