Euni Partners
 

IN NEET

Проектът е фокусиран върху феномена NEET(Not in Education, Employment, or Training - Неучастващи в областта на образованието, заетостта или обучението) във всяка страна партньор. Основните цели на проекта са да се изградят канали и социални пространства, за да се интегрират отново NEETs в обществото, особено тези, които са дългосрочно безработни. Проектът предвижда създаването и реализирането на няколко дейности като творчески лаборатории, дебати, кръгли маси, проследяване на работата, библиотеки и др. Всяка дейност ще има за цел насърчаване на активното гражданство сред младите хора/NEETs, както и повишаване на техните граждански и демократични компетенции.

Основната целева група на проекта са NEETs. Други бенефициенти са младежи и работници, които могат да насърчат NEETs да участват активно в гражданския живот и да допринесат за вземането на решения по въпроси, засягащи тяхната социална интеграция.

В рамките на проекта са планирани 8 международни събития, които имат за цел да разработят резултати за справяне с феномена NEET и по-добро разбиране за него.

Консорциум:

Координатор: Община Алимос – Гърция

Партньори: Община Санта Пола – Испания

Associazione 2050 – Италия

Младежки център Веление, култура и образование – Словения

Община Атиену – Кипър

Asociatia se poate – Румъния

Асоциация Dica Onlus – Италия

Асоциация Юни Партнерс – България:

Проектът е съфинансиран от Програма Европа за гражданите на Европейския съюз, Strand2: Демократична ангажираност и гражданско участие.

bg_BG