Marielle – Never Stop Rising

Общата цел на проекта е да допринесе за овластяване на жените и предотвратяване на насилието срещу жени в риск.

Неговите специфични цели са:

  •  да надгради знанията и уменията на обучителите и социалните работници, подпомагащи жени в риск от маргинализация, жертви на насилие и полова дискриминация чрез обмен на добри практики;
  •  да подкрепи жени в риск и жертви на насилие чрез повишаване на тяхната осведоменост и развиването на житейски умения за независим живот;
  •  да създаде европейска мрежа за овластяване и предотвратяване на дискриминация и насилие над жени;

Проектът включва три краткосрочни съвместни обучения на персонала по следните теми:

  • икономическо овластяване на жените;
  • социализация и самочувствие като инструмент за само-ефективност;
  • социалното приспособяване: влиянието на средата, в която живеем и фактори за възникване на дискриминация и насилие срещу жени.

Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез: взаимно обучение; обучение на връстници; методи за съвместно обучение и активно обучение; междукултурно образование; неформално обучение.

Жените, преки бенефициенти на проекта, ще имат възможност да изпитат нови методологии, които ще повлияят на нивата им на овластяване.


Координатор на проекта:

Per Esempio Onlus, Италия

Партньори:

Сдружение Юни Партнерс - България

Associazione Handala - Италия Surt, Fundacio de Dones Fundacio Privada - Испания Фондация Merkuri - Грузия, Small Projects Istanbul - Турция, Social Empowerment HUB - Гърция. Проектът е съфинансиран от програма Еразъм +, KA2: Стратегически партньорства в сферата на Обучението на възрастни, Обмен на добри практики