Euni Partners
 
Euni Partners

Act Social

Според Европейската комисия социалните предприятия са движеща сила за приобщаващ растеж и играят ключова роля за справяне с настоящите икономически и екологични предизвикателства. Социалното предприемачество на европейско ниво облекчава както пречките за навлизане на пазара на труда, така и достъпа до социални услуги на специални групи от населението - и двата проблема са в обхвата на програмата.

Общата цел на проекта Act Social е да определи общественото въздействие на социалните предприятия по отношение на трудовата интеграцията в трансграничната зона и да разработи структури и инструменти за подпомагане, които да подобрят капацитета на социалните предприятия в това отношение. Ще се разработят структури за подпомагане на социалното иновационно предприемачество чрез помощни бюра под формата обслужване на "едно гише”. Тези структури, заедно с предоставените инструменти, ще бъдат проектирани и разработени едновременно в Гърция и в България и ще осъществяват трансгранична мрежа за сътрудничество и обмен. Тези структури имат за цел да реализират дейности, свързани със социално предприемачество, като: консултиране, образование и обучение, услуги за развитие на бизнеса, обвързване на социални предприятия, публичност, както и разпространение на идеята за социално предприемачество. В общи линии, целта на измерването на обществено въздействие е да се разбере, координира и подобри процесът на създаване на социално въздействие, с цел то се максимизира или оптимизира за социалните предприятия и техните заинтересовани страни.

Проектът Act Social е финансиран от Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020" и се реализира в сътрудничество с община Терми, Гърция, Сдружение на югозападните общини и Сдружение “Юни Партнерс”.

Сайт на проекта: https://act-social.eu/

bg_BG