Lifelong Dancing

Проектът “Lifelong Dancing – Learning pathways about dance for Adult Educators” се финансира от Програмата Еразъм+, KД2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Проектът е насочен към развитие и надграждане на уменията на обучителите, свързани с танци и движения с тялото.
Идеята е да се повиши нивото на качество в педагогическите методи и да се създадат повече такива, които да се прилагат върху хора със специални нужди. Проектът цели да повиши използването на неформалното образование в обученията за възрастни, като по този начин докаже, че резултатите, които много обучители и преподаватели постигат при работа с младежи, могат да бъдат постигнати и в обученията за възрастни. Консорциумът на проекта вярва, че неформалното образование (в случая дейности, свързани с танци) ще допринесе за развитие на уменията на обучителите и на дейностите, свързани с индивидуални нужди. Също така, ще се постигнат огромни резултати в сферата на социалното приобщаване.

Основната идея на проекта е да развие, тества и приложи иновативни методи на работа с възрастни хора чрез танци. Тези иновативни методи целят да предоставят възможност за превръщане на изкуствата и образованието в елемент на социално укрепване, който да насърчава по-добро качество на живот за хора с ограничени възможности (бежанци и мигранти, хора с психични разстройства, хора с физически увреждания, възрастни хора и др.), т.е. да се стимулира тяхното социалното приобщаване, здравословен начин на живот, да се повишат самочувствието и самопознанието за изграждане на независим живот и по този начин да се улесни вземането на решения в личния им живот.

Целеви групи:
– Мигранти и бежанци, хора с психични разстройства, хора с физически увреждания, възрастни хора и др., които желаят да се възползват от иновативни методи на работа чрез артистична терапия. Проектът ще бъде реализиран чрез семинари. Участниците ще се възползват от пълния пакет терапия на базата на танци и от пълната подкрепа, необходима за използване потенциала за промяна и развитие.
– Възрастни преподаватели, обучители и персонал в различни социални сфери, които имат интерес към различни техники за изразяване, благоприятстващи личностното развитие, развитието на самочувствие и способността за вземане на решения, както и за насърчаване на здравословен начин на живот чрез изкуство и изразяване на емоции, като по този начин се упражнява и стимулира социалното приобщаване.

Този проект е транснационален, тъй като установените нужди са универсални, а терапията, базирана на танцови и експресивни методики, е универсален език с голям потенциал за промяна и развитие на здравословен начин на живот чрез социализация, движение и изразяване на емоции.

Начало