Euni Partners
 
Kick-off meeting within the SMELT project

Kick-off meeting within the SMELT project

На 28-и и 29-и януари 2021 г. Сдружение “Юни Партнерс” участва в стартовата среща по проект SMELT: Skilling Marginalised people to Enter Labour Market, чиято цел е да помогне на маргинализирани и уязвими групи хора да подобрят начина си на живот и да улесни навлизането им в пазара на труда. В рамките на проекта целевата група ще има възможност, от една страна, да изгради нови умения в заваръчния сектор, а от друга, да подобри своите социални и предприемачески умения. По този начи нейните възможности за работа и развитие ще се разширят значително. Поради ситуацията с COVID-19 и наложените ограничения, срещата се проведе онлайн. Неин фокус бе управлението на проекта и планирането на бъдещи стъпки и етапи, нужни за изпълнението му. В началото, всеки партньор представи накратко своята експертиза, както и отговорностите и задачите, които поема по проекта. Също така, бе обсъдено в детайли и изпълнението на работните пакети, както и средствата за комуникация, оценка и мониторинг.Проектът SMELT е финансиран от програмата Еразъм+, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение. Координатор: Samarcanda Cooperativa sociale onlus – Италия; Партньори: Fondacija Centar za demokratiju (Center for Democracy Foundation) – Сърбия; ССOУ Моша Пијаде – Тетово – Република Северна Македония; Association “Euni Partners”– България; SYNTHESIS – Кипър; Asociación Mar Violeta – Испания; ALDA (Association of Local Democracy Agencies) – Франция и Ecor International – Италия.

——————————————————————————————————–

On 28th and 29th January, 2021, Association Euni Partners participated in the Kick-off meeting of the SMELT project: Skilling Marginalised people to Enter Labour Market, which is aimed to help marginalized and vulnerable groups of people to improve their lifestyles and to facilitate their entry into the labor market. Within the project the target group will have the chance, from one side, to develop new skills in the welder sector and, on the other, to improve their social, entrepreneurial and soft skills. This will significantly expand their opportunities for work and development.Due to the COVID-19 situation and the restrictions the meeting was held online. The focus was on the management of the project and the planning of the future steps and stages needed for its implementation. At the beginning, all the partners shared a short description of their expertise, their responsibilities and tasks within the project. They also discussed in detail the implementation of the intellectual outputs and the tools of communication, evaluation and monitoring.The project is funded by Erasmus+ Programme, KA2: Strategic Partnerships in Vocational Education and Training.Partnership project coordinator: Samarcanda Cooperativa sociale onlus – Italy;Partners: Fondacija Centar za demokratiju (Center for Democracy Foundation) – Serbia; ССOУ Моша Пијаде – Тетово -Republic of Northern Macedonia; Association “Euni Partners” – Bulgaria; SYNTHESIS – Cyprus; Asociación Mar Violeta – Spain; ALDA (Association of Local Democracy Agencies) – France and Ecor International – Italy.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BG