Euni Partners
 

Община Струмяни обявява процедура за подбор на здравен медиатор

На основание чл.90, ал.2, чл.91 от Кодекса на труда и във връзка със заповед № З-393 / 19.12.2019 г на Кмета на община Струмяни, Общинска администрация Струмяни

Обявява процедура за подбор на здравен медиатор

Брой работни места : 1 /едно/;

Длъжност: здравен медиатор;

Вид правоотношение: трудово;

Място на работа: Община Струмяни;

Характер на работа: Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи;

Необходими документи:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено средно образование
 • Заявление по образец
 • Декларация-съгласие за обработване на лични данни

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Струмяни. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.strumyani.org

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование 
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността
 • Владеене на езика на общността
 • Комуникативни умения
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

 • Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
 • Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
 • Подпомагане при попълване на различни документи.
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Място и срок за подаване на документи

Заявленията за участие се подават всеки работен ден от 08:30 – 12:00ч. и от 12:30 – 17:00 ч. в стая № 204 на Община Струмяни. При подаване на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Документите ще се приемат в Община Струмяни, пл. „7-ми Април” №1, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата в местен ежедневник, в сайта на община Струмяни и на информационното табло в сградата на община Струмяни.

Краен срок за подаване на документи: 21.01.2020 г.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

За датата на интервюто допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено.

Резултатите от конкурса ще бъдат съобщени писмено на участвалите в конкурса лица.

За справка и информация на телефон: 07434 31 08 или на e-mail: strumyani_oba@yahoo.com

Лице за контакти: Стоица Котева

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GB