Euni Partners
 

New ESC project “Volunteering4Solidarity”

The Association “Еuni Partners” has officially approved ESC project “Volunteering4Solidarity” for the admission of foreign volunteers.

The project will be launched in March 2020. It will include 4 young people from France, Italy, Slovakia and Germany, whose mobility will be 1 year. During this period, volunteers will have the opportunity to develop key skills and competences through which to become active European citizens and to increase their self-empowerment and self-esteem.

Through the project activities, volunteers will be encouraged to develop professional skills, such as entrepreneurship, leadership skills, social and communication skills and a sense of tolerance for diversity and basic social values, which will help them to enter more easily the labor market.

Part of their work will be to create and implement their own project, as well as to participate in the cooperation and correspondence with project partners of the Association at the international level. The young people who will take part in the project will be constantly involved in social life, local initiatives and events and thus will develop a sense of community, responsibility and strong civic engagement. Volunteers will also have the opportunity to participate in various training courses.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Проектът на Сдружение “Юни Партнерс” за прием на чуждестранни доброволци “Volunteering4Solidarity”  е официално одобрен и стартирането му предстои през месец март 2020 година. 

В него ще бъдат включени 4-ма младежи от Франция, Италия, Словакия и Германия, чиято мобилност ще бъде 1 година. През този период доброволците ще имат възможността да развият ключови умения и компетенции, чрез които да станат активни граждани на Европа и да повишат самоинициативата и самоувереността си.

Чрез заложените дейности в проекта доброволците ще бъдат насърчавани да развиват професионални умения, като предприемачество, лидерски умения, социални и комуникативни умения и чувството за толерантност към многообразието и основните социални ценности, които ще им помогнат по-лесно да се включат в пазара на труда. 

Част от работата им ще бъде да създадат и изпълнят собствен проект, както и да участват в сътрудничеството и кореспонденцията с проектни партньори на Сдружението на интернационално ниво.

Младежите, които ще участват в проекта ще бъдат постоянно включени в социалния живот, местните инициативи и събития и по този начин ще развият чувство за общност, отговорност и силна гражданска ангажираност. Доброволците също ще имат възможността да участват в различни обучителни курсове.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GB