Euni Partners
 

Summer e-CHALLENGE: Придобиване на меки и дигитални умения чрез неформални практики в свободното време

Summer e-CHALLENGE: Acquiring Soft & Digital Skills Through Non-formal Free-time Practices(Придобиване на меки и дигитални умения чрез неформални практики в свободното време) се финансира от програма Еразъм+, KA2 – Стратегическо партньорство в областта на младежта.

Summer e-CHALLENGE има за цел главно да предложи ползите от лятното извънучилищно време на младите хора, за да насърчи придобиването, признаването и валидирането на основни и меки умения със специален акцент върху дигиталните, меките и предприемаческите умения, които младите хора придобиват в не -формални възможности за обучение. Проектът цели въвеждането на иновативна “SUMMER e-CHALLENGE PROGRAMME”(„ЛЯТНА ПРОГРАМА ЗА Е-ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО“), в която млади хора (11-15 г.) могат да участват на доброволни начала като начин за придобиване на комбинация от умения, компетенции, знания и нагласи, които се считат за от съществено значение за личната реализация и развитие, активно гражданство, социално включване и заетост. Партньорството се състои от 4 публични и частни организации с опит в области като образование на млади хора, техническо и професионално обучение, нови информационни и комуникационни технологии и предприемачество. Партньорските организации са: Португалия – Make it Better, водещ партньорството; България – Юни Партнерс; Кипър – A&A Emphasys Interactive Solutions; Гърция – Национален център за научни изследвания „Demokritos”.

bg_BG